Regulamin warsztatów

1. Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do kobiet w ciąży, rodziców z dziećmi (zwanych dalej Uczestnikami) i ich osób towarzyszących.
2. Zgłoszenie chęci udziału w Spotkaniu odbywa się wyłącznie przez stronę www.dobra-mama.pl/spotkanie/rejestracja/formularz. Rejestracja jest jednoznaczna z zapewnieniem miejsca na spotkaniu, pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego i kliknięciu linku aktywującego przesłanego drogą mailową przez Organizatora na adres mailowy podany przez Uczestnika w formularzu.
3. Liczba miejsc na Spotkaniu jest ograniczona. Po zamknięciu formularza rejestracyjnego istnieje możliwość dopisania się do listy Uczestników, jedynie pod warunkiem wyrażenia zgody przez Organizatora. W takim przypadku Organizator nie gwarantuje miejsca na Spotkaniu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieszczęśliwe wypadki podczas Spotkania oraz za rzeczy pozostawione bez opieki podczas Spotkania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia na Spotkanie lub wykluczenia ze Spotkania osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się w sposób niestosowny.
6. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w programie Spotkania, w warunkach, na jakich odbywa się Spotkanie.
7. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć reportażowych i filmów z jego udziałem, które Organizator może umieścić w celach promocyjnych na stronach internetowych Organizatora, na profilu facebookowym, na profilu instagramowym, w drukowanych publikacjach Organizatora, na materiałach promocyjnych (ulotki, plakaty, oferty itp.) a także przekazać partnerom Spotkania lub Patronom medialnym Spotkania.
8. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć podczas Spotkania.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby biorące udział w Spotkaniu, w tym za osoby niepełnoletnie pozostające pod opieką Uczestników.
10. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dobry Dom Sp. z o.o. sp. k., ul. Litewska 10, 35-302 Rzeszów zwana dalej Administratorem.
11. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Litewska 10, 35-302 Rzeszów lub email: ado@grupadobrydom.pl.
12. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:
a). podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy lub realizacja umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem dotyczącej uczestnictwa w spotkaniu(zwana dalej „Umową”), dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b). art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na zaoferowaniu klientom produktów i usług Administratora.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.
14. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także później – w zakresie przewidzianym przepisami prawa, tj. m.in. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
15. Administrator może przekazać Twoje dane podmiotom stale współpracującym z Administratorem przy organizacji Spotkania, podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz dostawcy serwera poczty elektronicznej.
16. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych.
17. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
18. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
19. Wraz z rejestracją na Spotkanie, uczestnik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zarówno zawartych w formularzu dla celów pozostałej działalności Administratora w szczególności dla celów marketingowych.
20. Wraz z rejestracją na Spotkanie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku.